วีณา รุธิรพงษ์.

อียิปต์ดินแดนแห่งฟาโรห์ / วีณา รุธิรพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2538. - 231 หน้า.

9748930696


อียิปต์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

916.2 / ว815อ