ง่าย ๆ สไตล์พีซี เรื่อง การจัดการเมมโมรี / โดย บริษัท ไอบิซ พับลิชิ่ง จำกัด. - กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, [2538?]. - 124 หน้า.

9748235521


การจัดการหน่วยความจำ.
คอมพิวเตอร์

004.5 / ง399