จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์.

จิตวิทยาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม = Group counseling / โดย จิราภรณ์ อารยะรังสฤษฏ์. - เชียงใหม่ : โครงการตำราและเอกสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. - ก-จ, 242 หน้า.

9745659185


การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม.
การให้คำปรึกษา

158.35 / จ535จ