มงคล หวังสุขใจ.

ตรรกศาสตร์ / มงคล หวังสุขใจ, เคนศักดิ์ ตันสิงห์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2538. - 173 หน้า.

9748291278


ตรรกวิทยา

160 / ม115ต 2538