ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 = Nihongo Yoroshiku / โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540. - 8, 211 หน้า.

9748324745


ภาษาญี่ปุ่น.

495.6834 / ภ483