ครูกลาค, เฮม

ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Theory and problems of basic mathematics with applications to science and technology / เฮม ครูกลาค, จอห์น ที. มัวร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อุบลวรรณา เงินวิจิตร. - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540. - 418 หน้า.

9742080569


คณิตศาสตร์

511 / ค167ท