เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล.

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 = Environmental management system / เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล. - นนทบุรี : หจก. เอ็มเพาเวอร์เมนท์, 2539. - 179 หน้า.

9748971589


การจัดการสิ่งแวดล้อม.
ISO 14000.

333.717 / ท652ร