วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

การปฏิรูปราชการและจัดการภาครัฐ : คู่มือ Reengineering และ Reinventing ภาครัฐ / วิฑูรย์ สิมะโชคดี, เขียนและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โนเบิลมีเดีย, 2539. - 248 หน้า.

9743352546


การรื้อปรับระบบ.
การบริหารรัฐกิจ

350 / ว574ก