ป. วัชราภรณ์

ฮ่องกงใหม่ 1997 / ป. วัชราภรณ์. - ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2531. - 218 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9747664828


ฮ่องกง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว