คมทวน คันธนู

นาฏกรรมบนลานกว้าง / โดย คมทวน คันธนู. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2525. - 118 หน้า.