พิบูลศักดิ์ ละครพล

สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา / พิบูลย์ศักดิ์ ละครพล. - กรุงเทพฯ : พาสิโก, 2521. - 486 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

390.09593 / พ693ส