เกษมสันต์ วิลาวรรณ

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / เกษมสันต์ วิลาวรรณ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538. - 215 หน้า.

9742822204


การจัดการ
แรงงานสัมพันธ์

331 / ก813ก