ชัชชัย คุ้มทวีพร.

ตรรกวิทยา / ชัชชัย คุ้มทวีพร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2539. - 250 หน้า.

9747136643


ตรรกวิทยา

160 / ช353ต 2539