กัลยาณี คูณมี.

สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ / ผู้เขียน, กัลยาณี คูณมี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 253 หน้า.

9746313452


การวิเคราะห์การถดถอย.
การวิเคราะห์ความแปรปรวน.
คณิตศาสตร์สถิติ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก412ส