เจน ประสิทธิ์ล้ำคำ.

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ / โดยเจน ประสิทธิ์ล้ำคำ. - 2526. - 8, 198 หน้า.

ฉบับพิมพ์ดีด (ฉบับถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--วิทยานิพนธ์.


หลักทรัพย์--ราคา--วิจัย.
ตลาดหลักทรัพย์--วิจัย.--ไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น--ราคา--วิจัย.

332.63222 / จ698พ