ประมูล สุวรรณศร

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ / โดย ประมูล สุวรรณศร ; แก้ไขเพิ่มเติมโดย พัฒน์ เนียมกุญชร. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539. - ก-ค, 273 หน้า.


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ทรัพย์สิน

346.04 / ป358ค