ฮิบิ, โซเฮ.

คู่มือปฏิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ / ผู้เขียน, โซเฮ ฮิบิ ; คณะผู้แปล, พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น), 2538. - 300 หน้า

หนังสือที่ได้รับรางวัลจากสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศญี่ปุ่น.

9747949016


การควบคุมต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
การจัดการธุรกิจ

658.1552 / ฮ451ค 2538