สมคิด บางโม

องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539. - 308 หน้า.

9741100132


องค์การ
การจัดการองค์การ

658 / ส234อ 2539