ทวีป อภิสิทธิ์.

เทคนิคการเป็นวิทยากร และนักฝึกอบรม / ผู้เขียน, ทวีป อภิสิทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2538. - 134 หน้า.

9745183296


วิทยากร.
การฝึกอบรม.

658.312404 / ท199ท 2538