สมยศ นาวีการ

การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = Strategic management and business policy / สมยศ นาวีการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538. - 640 หน้า.

9747085143


การจัดการธุรกิจ

658.4012 / ส274ก 2538