สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

บันทึกประเพณีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]. - 136 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746028014


ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

390.09593 / ส263บ