พรรณี ประเสริฐวงษ์

การบริหารสำนักงาน = Office management / พรรณี ประเสริฐวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538. - 298 หน้า.

9745994219


การจัดการสำนักงาน

651.3 / พ272ก 2538