ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

ลัทธิเศรษฐกิจการเมือง / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - 347 หน้า.

9746331361


เศรษฐศาสตร์การเมือง

330.1 / ฉ233ล 2539