สุรชาติ พ่วงพุ่ม.

โครงสร้างข้อมูลกับปาสคาล / สุรชาติ พ่วงพุ่ม - กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2531 - 257 หน้า

9746202421


โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Pascal (ภาษาคอมพิวเตอร์)

005.73 / ส848ค