ธงชัย สันติวงษ์

การเงินธุรกิจ / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539. - 221 หน้า.

9740829759


องค์กรธุรกิจ--การเงิน
การเงิน--การจัดการ

658.15 / ธ118ก 2539