วาทิน คำทรงศรี

การฟอกเงิน / วาทิน คำทรงศรี. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539. - 167 หน้า.


การฟอกเงิน
การฟอกเงิน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

332.4 / ว463ก