อิมรอน มะลูลีม.

วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ / เขียนโดย อิมรอน มะลูลีม. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : อิสลามิคอะเคเดมี, 2538. - 241 หน้า.

9748936708


มุสลิม--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

323.11992 / อ746ว