แบร์แรต, จอห์น.

โทรทัศน์ในอเมริกา / จอห์น แบร์แรต, ฟิลิป โกลด์ และคณะ, เขียน ; วิภา อุตมฉันท์, แปล. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2535. - 104 หน้า. - หนังสือแปลชุดนวทัศน์ ; เล่มที่ 67. . - หนังสือแปลชุดนวทัศน์ ; เล่มที่ 67. .

9742209359


โทรทัศน์--สหรัฐอเมริกา.

384.55 / บ895ท