เจ้าหยุย.

คัมภีร์แห่งการพลิกแพลง / เจ้าหยุย, เขียน ; อธิคม สวัสดิญาน, แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2537. - 232 หน้า.

9747096528


การบริหารรัฐกิจ

351 / จ758ค