การสัมมนาเรื่อง ยาพื้นบ้านลานนาไทย ครั้งที่ 1, 19-21 มกราคม 2522 ณ อาคารวินยาภรณ์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ / ชมรมสมุนไพรและยาพื้นบ้านเชียงใหม่ สมาคมสงเคราะห์ครอบครัวเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : ชมรม, [2522?]. - 137 หน้า.


ยาสมุนไพร
ยาแผนโบราณ

615.321 / ส135ย