พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, สุชีพ อารีประชาภิรมย์. - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2540?]. - 206 หน้า.

พร้อมด้วย: กฎกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย หนังสือและบันทึก


โรงแรม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

344.0464 / พ371