พิพัฒน์ ชูวรเวช.

คู่มือโรคภูมิแพ้ / พิพัฒน์ ชูวรเวท. - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534. - 125 หน้า.

9745162663


ภูมิแพ้.
Hypersensitivity.

616.97 / พ697ค

WD300 / พ697ค 2534