การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม : รายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา / คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2518. - 360 หน้า : แผนภูมิ.


การปฏิรูปการศึกษา.

379.593 / ค122ก