หลักการโฆษณา / ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540. - 185 หน้า.


โฆษณา.

659.1 / ม246ห