พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ = Environmental act / กองสนเทศและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523 - 14, 12 หน้า


กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / ส691พ