วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

พจนานุกรมศัพท์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539. - 250 หน้า.

9748324486


อาชีวอนามัย--พจนานุกรม.
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม--พจนานุกรม.

363.1003 / ว574พ