ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ.

ลุยเขมร / ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?] - 199 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746026321


กัมพูชา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.96 / ป452ล 2538