ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, พัชนี สุทธานุสนธิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. - 238 หน้า : ภาพประกอบ

9746326945


ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาจีน.
การท่องเที่ยว--พจนานุกรม.

495.913951 / ป327พ