กิตติพร วีรสุธีกุล

ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวภาคเหนือ / กิตติพร วีรสุธีกุล, พิณกนก วีรสุธีกุล. - กรุงเทพฯ : ยุพินพร, 2540. - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

9748871657


ไทย (ภาคเหนือ)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.93 / ก674ภ