ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

นำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2540 - 134 หน้า : ภาพประกอบ

9746369555


ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี.
ภาษาจีน--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.

495.1834 / ก365น