อบ ไชยวสุ.

สะกดให้ถูกตามหลักของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน / อบ ไชยวสุ - ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด - กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2518 - 679 หน้า


ภาษาไทย--ตัวสะกด--พจนานุกรม.

495.913 / อ244ส