ยุพร แสงทักษิณ.

วรรณคดีการเมืองเรื่องสามกรุง / ยุพร แสงทักษิณ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2540 - 14, 358 หน้า : ภาพประกอบ

9747311666


วรรณคดีไทยกับการเมือง.
วรรณคดีไทย--ประวัติและวิจารณ์

895.9109 / ย395ว 2540