นิชิโมโต, โยอิชิ

การผลิตสื่อโทรทัศน์และวิดีทัศน์ = TV-Video software in educational application / โดย โยอิชิ นิชิโมโต ; วิภา อุตมฉันท์, แปลและเรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

9746319906


โทรทัศน์--การผลิตและการกำกับรายการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วิดีทัศน์เพื่อการศึกษา

791.45 / น561ก