ฮิบิ, โซเฮ.

คู่มือปฏิบัติการลดต้นทุนในสถานประกอบการ / ผู้เขียน, โซเฮ ฮิบิ ; คณะผู้แปล, พลชัย ลิมวิภูวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2532 - 300 หน้า

9747949016


ต้นทุนการผลิต.
การควบคุมต้นทุนการผลิต
การจัดการธุรกิจ

658.1552 / ฮ451ค 2532