สุเทพ พงษ์พิทักษ์.

การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ / ผู้เขียน, สุเทพ พงษ์พิทักษ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540 - 259 หน้า

9748249255


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
การวางแผนภาษี.

336.2714 / ส781ก