สุรีย์ สุเมธีนฤมิต.

ประมวลศัพท์ทางการบริหาร / สุรีย์ สุเมธีนฤมิต - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [ชลบุรี] : โครงการตำรามหาวิทยาลัยบูรพา, 2538 - ก-ฏ, 307 หน้า


การบริหาร--คำศัพท์.

650.03 / ส867ป