สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

บันทึกประเพณีไทย ภาคใต้ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?] - 216 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดสารคดีท่องเที่ยว . - ชุดสารคดีท่องเที่ยว .

9746033263


ไทย (ภาคใต้)--ความเป็นอยู่และประเพณี.

390.09593 / ส263บ