เปรมเสรี.

รามเกียรติ์ / ถอดความโดย เปรมเสรี. - พิมพ์ครั้งที่ 10 - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2538. - 633 หน้า. - ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว. . - ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว. .

9742461856


วรรณคดีไทย.

895.91 / ป919ร 2539