เปรมเสรี.

อิเหนา / โดย เปรมเสรี - พิมพ์ครั้งที่ 7 - กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2540 - 507 หน้า - ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว. . - ชุดวรรณคดีไทยร้อยแก้ว. .

9742462364


วรรณคดีไทย.

895.914 / ป719อ 2540