ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์.

ทฤษฎีและการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น / ประสิทธิ์ ขันธีวิทย์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537 - 280 หน้า


สมาธิ.

294.34435 / ป412ท